Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

— Haberleri rivayet edenler ve gerçekleri iyi bilen sır taşıyıcıları şöyle riva­yet ettiler: Mevlânâ hazretleri beş yaşındayken çok defa yerinden sıçrar ve heyecan geçirirdi. O derecede ki, Bahâ Veled’ın müritleri onu ortalarına almak zorunda ka­lırlardı. Çünkü onun gözlerine gayb âleminden ruhani yüzler ve görünmeyen gizli şekiller görünürdü. Yani gelenler melekler (insanların iyi ve kötü amellerini yazan melekler), mümin cinler ve Tanrı kubbeleri altında bulunan velilerdi.

Nitekim hallerinin başlarında Tanrının yakını olan melekler Peygamber hazret­lerine, Cebrail Meryem’e,' dört melek de Lût, Halîl ve diğer Tanrı elçilerine (selam üstlerine olsun) görünmüşlerdir.

Sultanu 1-Ulemâ “Bu sana görünenler, gayb âlemindendir. Kendilerini sana gös­teriyorlar, amaçları seni Tanrının iyilik ve yardımına ulaştırmaktır. Onlar, o âlem­den sana görünen, görünmeyen hediyeler ve armağanlar getirmişlerdir” diye onun gönlünü alırdı.

Bu türlü haller ve mestlik ona sık sık gelirdi. Hudâvendigâr sözü de Bahâ Ve- led'indir (Tanrı ondan razı olsun).

Mevlânâ hazretleri, 6 rebiyülevvel 604’te (30 eylül 1207) Belh’te doğmuştur.

Ariflerin Menkibeleri-Ahmet EflakiHızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler